سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چگونگی تشخیص قارچ خوراکی از سمی بسیار مشکل می باشد

لذا بهترین راه این است که گونه های مختلف قارچ خوراکی را بدقت شناسایی کرده و از مصرف قارچ های ناشناخته خودداری شود و حتی شناسایی خانواده و جنس نیز کفایت نمی‌کند، زیرا در بسیاری از خانواده ها و جنس ها ممکن است گونه های خوراکی و غیر خوراکی وجود داشته باشد. بهترین راه تشخیص قارچ های خوراکی از سمی استفاده از کتب راهنما(اطلس قارچهای خوراکی) است. این کتب در بسیاری از کشورهای جهان منتشر شده اما متاسفانه در ایران با وجود فراوانی قارچهای طبیعی هنوز کتاب مصوری در است نیست، اماحتی افرادی که مسلط به زبان انگلیسی نیستند نیز می توانند با این کتب در طبیعت به تشخیص و یا مصرف قارچهای خوراکی مبادرت ورزند. در این کتب هر قارچ با علامت خوراکی، سمی و یا غیر خوراکی بودن انها مشخص گردیده است. و یکی دیگر از راههای تفکیک قارچ ها در طبیعت کمک گرفتن از بومی های هر منطقه است.ساکنین هر منطقه نسل به نسل قارچ ها را از طبیعت چیده و مصرف می کنند.

 

چگونگی تشخیص قارچ خوراکی از سمی بسیار مشکل می باشد: راههای قدیمی مانند سیاه شدن قاشق های نقره ای توسط قارچ های سمی و یا داشتن بوی بد و ترکیبات و ترشحات ناخوشایند توسط قارچهای سمی و یا وارد کردن قارچ به داخل شیر و بریده یریده شدن شیر، دیگر ملاک تشخیص نمی‌باشند. قارچ آمانیتا موسکاریا با کلاهک قرمز و لکه های سفید و خوشرنگ حتی تا ساعتها پس از تغذیه تولید ناراحتی نکرده، ولی بعد از چند ساعت باعث ناراحتی های شدید روده ای و در نهایت مرگ می‌شود. این قارچها بنام فرشته مرگ یا فرشته های فاسد کننده لقب یافته‌اند و اثر این قارچ و نیز قارچ هایی نظیر ایلودنس، لاکتاریوس،‌ لرئوس، هلولا و آندودی مشابه اثر مار زنگی اعلام شده و تا بحال قربانیان زیادی نیز داده است.

 

لذا بهترین راه این است که گونه های مختلف قارچ خوراکی را بدقت شناسایی کرده و از مصرف قارچ های ناشناخته خودداری شود و حتی شناسایی خانواده و جنس نیز کفایت نمی‌کند، زیرا در بسیاری از خانواده ها و جنس ها ممکن است گونه های خوراکی و غیر خوراکی وجود داشته باشد. بهترین راه تشخیص قارچ های خوراکی از سمی استفاده از کتب راهنما(اطلس قارچهای خوراکی) است. این کتب در بسیاری از کشورهای جهان منتشر شده اما متاسفانه در ایران با وجود فراوانی قارچهای طبیعی هنوز کتاب مصوری در است نیست، اماحتی افرادی که مسلط به زبان انگلیسی نیستند نیز می توانند با این کتب در طبیعت به تشخیص و یا مصرف قارچهای خوراکی مبادرت ورزند. در این کتب هر قارچ با علامت خوراکی، سمی و یا غیر خوراکی بودن انها مشخص گردیده است. و یکی دیگر از راههای تفکیک قارچ ها در طبیعت کمک گرفتن از بومی های هر منطقه است.ساکنین هر منطقه نسل به نسل قارچ ها را از طبیعت چیده و مصرف می کنند.